بریم بگردیم

اندرزحکیمان

دست طمع به نزذخسان کرده ای دراز          پل ساختی که بگذری ازابروی خویش

                  ....            ......                     ......                   .......


اقلیدس :


درمیان دوکس دشمنی میفکن ان دو بهم دوست شوند وتو در میانه شرمسار مانی.

                ........             ........              ......                   ......

 دنیا را اتش خیال کن و اندکی که احتیاج داری از ان بهره بردار

                .......              ..........            ........                 .........


ان زنده که کاری نکند مرده به است        هرشاخه که باری ندهد  سوختنی است

          ..........                                                ............

امام علی ع


هنگامی که عقل کامل شد کلام کمتر خواهد شد.


امام رضا ع

همانا سکوت دری از درهای حکمت و دانش است.


امام علی ع


نخستین نیکی به دیگران روی باز و خندان است 

...............................................................


زیباتر از راستگویی گوینده انست .و بهتر از خوبی. کننده انست

...................................................................................


دیو خوشروی به از حور گره پیشانی

................................................

امام علی ع

هرکس بعقل خودش متکی باشد گمراه است

............................................................

از خود راضی بودن سراغاز احمقی است

.............................................