بریم بگردیم

ماسال
درود بی پایان


زندگی یعنی جستجوی دایم.


ماسال حتما رفتید اگر نرفتید برین رشت فومن به سمت استارا بپرسین ماسال کجاست؟

عکسهارو ببینید قطعا میرید قطعه ای از بهشت است
یادمان باشد تخریب طبیعت یعنی ازبین بردن شریان زندگی


هروقت شادی توناراحتی دیگران رابوجوداوردمنتظرانتقام باش.


چون طبیعت سبز باشیدپیوسته.