بریم بگردیم

بادآبسورت

به نام حق


افتادن درگل ولای ننگ نیست.ننگ درآن است که همانجابمانی


بطرف سمنان بروید به تابلوی مهدی شهر وشهمیرزا رسیدید بطرف شهمیرزا تغییر مسیر بدهید

جاده روبه سمت کیاسر ادامه بدهید برید تابرسید به پمپ بنزین حاج بابا دقیقا روبروی پمپ مسجد نیمه کاره وجود داره جاده بغل مسجد را ادامه بدهید تا برسید به تابلوی اورست براست بپیچید ۱۰۰متر جلوتر قبل از رودخانه به چپ بروید جاده خاکیست حدودا ۸کیلو متر بروید میرسین به یک اطاقک به چپ بروید البته پیاده پاکوپ شما رو راهنمایی میکنه


حتما برید بینظیره عکسارو ببینید


یاد داشته باشید.

باکفش وارد حوضچه ها نشوید

زباله هارو حتما برگردونید


درباره هرچیزمیگویی فکرکن.ولی هرچه رافکرمیکنی مگو.