بریم بگردیم

لیماگوابر

بنام یزدان پاک


سکوت فریاد معرفت است .


رشت رو بسمت کلاچای بروید بعد برین رحیم اباد رسیدین رحیم اباد بسمت لیماگووابرادامه مسیر بدهید ازرحیم اباد تا لیما تقریبا ۴۰کیلومتر

میشه تمام مسیر جنگلی بسیار زیبا وبکره روستا هم درارتفاع ودل جنگل

میباشد اگر اشنا داشته باشید برای شب میتوانید منزل بگیرید وازسکوت

شب واسمان پرازستاره اش نهایت لذت رو ببرید هرچه از زیباییهاش بگم کم

گفتم چند تا عکس ببینید
جهت اطلاعات بیشتر به وبلاگ روستای لیماگوابر مراجعه کنید

حتما برید ببینید


نظافت فراموش نشه

   نگرشها ایینه ذهن هستند.

                                                              بدرود