بریم بگردیم

گوهر تپه

اگردرحفظ انچه بامشقت بسیاربدست اورده ایم قصور ورزیم

ثمرات پیروزی ما زود به دست دیگران خواهد افتاد

                                                                         کورش کبیرگوهرتپه یکی ازمحوطه های بزرگ پیش ازتاریخ شمال ایران در استان مازندران شهرستان بهشهر2کیلومتری شمال غربی شهر رستمکلا یا

کیلومتر40جاده ساری.بهشهرقرارگرفته است.بروید ببینید بسیار جالب است چتدتاعکس هم ببینید

به تجمل و زیاده جویی عادت نداریم.مارابه راه ورسم ساده بار اورده اند. 

                                                                         کورش کبیر.