بریم بگردیم

تفرجگاه عباس اباد

                               بنامخدا


هیچ زیبننده ای نیست که غالب از مغلوب بیچاره تر باشد

                                                                    کورش کبیر

بهشهر بسمت خروجی شهر که برید سمت راست تابلوی تفرجگاه

عباس اباد رو می بینید وارد جاده که شدید اولش روستاست بعدش

جاده جنگلیه وپراز پیچ وخم وبسیار زیبا ست

اینم عکس

ضمنا امکانات رفاهی مثل دستشویی رستوران الاچیق هم داره


            شاد باشید