بریم بگردیم

شیرین رود

                                               بنام خدا

درود

ساری رو بسمت سدشهیدرجایی برید به سد که رسیدید ادرس شیرین رود رو بپرسید حدودا ۵۰..۶۰ کیلومتر راه دارید مسیر بسیار زیبا ودیدنیست

به هر دوراهی که رسیدید حتما بپرسید بعد ادامه مسیر بدید

عکساشو ببینیددوستان عاشق طبیعت همانطورکه درعکسا دیدید رودخونه پراززباله واشغال بود

متاسفانه نمیدونم اینهمه بی مسئولیتی ناشی از چیست وچرا ما این همه بیفکریم وطبیعتی روکه ازان لذت میبریم به راحتی از بین میبریم ..

چه باید کرد ؟

دوستان بیایید هرجا که رفتیم ضمن اینکه زباله های خودمون رو مییاریم اطرافمان روهم تمیز کنیم وزباله هایی رو که میبینیم درحد توان باخود بیاوریم

شاید بشه قسمتی از بی مسئولییتی بعضی ازبی فکرهارو جبران کرد

طبیعت قابل ستایش است بایدسر تعظیم فرود اورد

برگ درختان سبزهرورقش دفتریست معرفت کردگار

      به امید روزی که طبیعت پاک داشته باشیم

                                                                               انشا‌‌ا......