بریم بگردیم

داماش

                                             بنام خالق هستی

درود

بطرف رشت که برین ازرستم اباد که ردمیشین بطرف تتکابن تغییر جهت بدهید توجه داشته باشید

تتکابن با تنکابن سمت چالوس اشتباه نشه...به تتکابن که رسیدین تابلو ی داماش رو دنبال کنید

جاده جنگلی وبسیار زیباست به داماش که رسیدین بپرسین گلهای سوسن چلچراغ کجاست؟

لازم بتوضیح اینکه:

برای دیدن گلها اردیبهشت برید 

در دنیا ایران و یکی از کشورهای همسایه شمال ایران موجوداست

کل سال یک ماه بیشتر عمر نمیکند

درشب بانور مهتاب مثل فانوس روشن میشود

درهیچ جای دنیا تکثیر نمی شود

حدود۵۰سال پیش توسط فرانسویها کشف شده

درصورت لگد شدن جریمه میشوید دقت کنید

اینم عکسنظافت محیط فراموش نشه. 

                                                                                                                 بدرود