بریم بگردیم

قله وابشار پهنه سار                                                           بنام حق

درودبی پایان

جاد چالوس رو بطرف سدکرج بروید قبل از پیچ های سد تابلوی پیست اسکی خور رو دیدید براست

بپیچید جاده رو ادامه دهید تا برسید به انتهای جاد .

کنال انتهای جاده رو بروید ازباغها ردشوید اخر کنال وباغها میرسین به ابشاربلند و زیبا

چند تا عکس زمستان هم ببینید

انشاء..تابسان رفتین وارد باغها نشوید بد میبینید اب رو هرگز الوده نکنیدچون اب شرب روستاست

زباله هارو هم حتما برگردو نید


خوشبگذره

                                                                                   بدرود