بریم بگردیم

غار کتلخور

                                                           بنام خدا

درود

اتوبان قزوین رو بطرف زنجان که برین تابلوی بزرگی شما بطرف گنبد سلطانیه وغارکتلخور راهنمایی میکند عکسای غار رو ببینید تا برسیم به گنبد سلطانیهحتما برای دیدنش برین

                                                                                         بدرود