بریم بگردیم

مرنجاب به قصربهرام


۲۰مهر۹۱پنج شنبه ساعت ۵بعداز ظهر از کرج راه افتادیم ۱۰شب رسیدیم کاروانسرای شاه عباسی مرنجاب بعداز هماهنگی باراهنما برای صرف شام وشبمانی دل زدیم به کویر بعدازشام ازتماشای ماه باتلسکپ بسیار لذت بردیم وبرای دقایقی تسلیم محض پروردگارمان شدیم ساعت ۱شب خاموشی زدیم چه سکوتی؟ برای طلوع افتاب بیدارشدیم
بعدازتماشای طلوع  جاتون خالی افرود حسابی انجام دادیم ساعت ۹راه امد حرکت کردیم به سمت قصر بهرام بعدازطی ۶۰کیلومتررسیدیم پاسگاه سفیداب بعدازرویت مجوز توسط محیط بانه پاسگاه توضیح مختصرومفیدی داده شد ضمنا تنها وزغ کویری دنیا در این منطقه میباشد درجستجوی وزغ بودیم که ۲راس جبیر دیدیم اینم عکسش۶۰کیلومتردیگه بایدمیرفتیم تا میرسیدیم به قصربهرام مسیر بیابان وبسیار زیبا بود

حدود۴۰کیلومتربعد رسیدیم به یک اب انبارپراب زیبا اینم عکسشبعدازتماشای اب انبار ادامه مسیردادیم حدودا ۱۷کیلومتربعدش رسیدیم به کاروانسرای قصربهرام

 ناهار خوردیم وبازدید کردیم ۴بعدازظهرراه افتادیم به سمت گرمسار

راستی یه کاروانسرا بنام عین الرشیدویه حرمسرا درنزدیکی قصر وجود داره

درمسیربسمت گرمساررودخانه نمک دیدیم ببینید خیلی لذت بردیم جای همه دوستانرا خالی

کردیم