بریم بگردیم

قله پورا

                                                    سلام

ارتفاع ۲۹۰۰

منطقه جاده چالوس

رشته کوههای البرز


مرحوم حاج ایرج عزیز تاقله ها هستند یادت خواهد بود روحت شاد

هرچه قدر که هواسرد بود صدچندان محفلمان گرم بود


                                                                    یادش بخیر