بریم بگردیم

مازیچال۲

                                                      بنام خدا

درودبیپایان

جاتون خالی ۵شنبه ۱۳۹۱/۹/۲۳ غروب به اتفاق چند تا از دوستای طبیعت گرد بسیار عزیزم  شالو کلاه کردیم بسمت مازیچال خیلی خوشگذشت چه هوایی بودوای.وای.وای
خیلی لذت بردیم