بریم بگردیم

قشم

                                                                     بنام خدا


درود


دوشنبه 9بهمن به اتفاق 17نفر از بجه های به سرپرستی اقای محمد سیسی راهی قشم شدیم جاتون خالی چقدر خوشگذشت . تابندر عباس رو باقطار رفتیم بعد سوار اتوبوس دریایی شدیم 50دقیقه بعدش رسیدیم قشم
بعداز پیاده شدن ازقایق مینیبوس هماهنگ شده منتظره ما بود سوار شدیم بلا فاصله رفتیم به یه منتقه ای که تپه ای بود وغار دست کن داخلش ایجاد شده بود جالب بود


بعدازبازدید رفتیم منزلی که هماهنگ شده بود نهارخوردیم بعد رفتیم به سمت دره ستارگان خیلی جالب درعین حال عجیب بودبعدش رفتیم جنگل حرا جنگلی که بجای اینکه داخل درختان باشیم باقایق داخل اب بودیم بسیار زیبا بود


بعد جنگل حرا رفتیم بازار فرداصبح هم رفتیم جزیره همگام 

بعدش رفتیم پارک تمساح باتوضیحاتی که داده شد بسیار جالب بود
بعداومدیم منزل نهار خوردیم بعدازظهر هم رفتیم دره تندیسها

خیلی خوشگذشت ازاقای محمد سی سی عزیز هم صمیمانه تشکر میکنم