بریم بگردیم

مناظر مرداب

                                                          بنام خدا

مانبایدبه وسوسه هایی که در نظرعناصرشریف قدرومنزلتی ندارد ولی بر رفتارپلیدان حکمفرماست تسلیم شویم. چنین رفتاری برازنده قوم وتبارمانیست

                                                                                            کورش کبیر

بادرود فراوان

این 5شنبه وجمعه 12و13اردیبهشت چندتاازبچه های شرکت نفت رو بردم بطرف باداب سورت ومرداب الندان وازانجایی که عکسها وادرس هردو جارو قبلا گذاشتم این سری عکسای یه مرداب دیگه که در همون نزدیکیهاست وتقریبا کسی اونجا نمیره یعنی کسی نمیدونه منم تویه یه برنامه که گروه برده بودم بچها درحال استراحت بودن .زد بسرم که باماشین چرخی توی اطراف بزنم تقریبا 3کیلومتری جاده مرداب رو بطرف داخل جنگل ادامه دادم همین طورکه سمت چپ رو نگاه میکردم چشمم خورد به برکه ابی توقف کردم چون وقت زیاد نداشتم برگشتم تااینکه این فرصت پیش اومد کمپ رو کنار جاده زدیم بجها مشغول شدن منم ازفرصت استفاده کرده ازسیم خاردار رد شدم وشروع کردم به گرفتن عکس وتماشا چقدر زیبا بود .اواز قورباغه هم زیبایی رو صدچندان کرده بود

عکسارو ببینید ضمنا قصد داشتین برین ردشدن از سیم خاردار سخته واگر ردشدین خیلی خیلی مواظب باشین تخریب نکنین اشغال نریزین وابرو الوده نکنین
امیدوارم لذت برده باشین 

وقتی مشغول گرفتن عکس بودم حواسم نبود همینطوری میرفتم محو تماشاوگوشکردن بصدای قورباغه ها بودم که صدای گاوی فکرمو پاره کرد به دوروبرم نگاه کردم راستش کمی ترسیدم برگشتم صدای قورباغه ها ادمو دیوانه میکرد یهو صدها قورباغه میزدن زیر اواز هی اوازشون رو بالاپایین میکردن گه گاهی صدای گاوی یه ریتم خواصی به اواز قورباغه ها میداد خلاصه اینکه چه چشم اندازی وچه ارامش و چه لطافتی داشت واقعا روح روان ادم به پرواز درمییومد جای همه دوستان خا لی بود


    هرکس خودرا دارا نشان بدهدوبه نسبت ثروت خود ازمردم دستگیری نکند ادم خسیس وفرومایه ای است       کورش کبیر