بریم بگردیم

داماش2

                               بنام خدای مهر بان


      مدتی شد که مبتلای تو ایم                             تو شهنشاه و ما گدای تو ایم


      تا تو خورشید وش همی تا بی                         ما چو ذرات  در   هوای  تو ایم


      از  شرف تاج تارک  عرشیم                              زانکه اید وست خاک پای توایم

                                                                                                      ازدیوان منصورحلاج


19.2.92 پنجشنبه تصمیم گرفتم برم برای دیدن گلهای سوسن چلچراغ .ساعت 10صبح راه افتادم   ساعت 4بعداز ظهر هم رسبدم ولی چه رسیدنی تمام مسیر رو مه گرفته بود چش چشو نمیدید  هرجوری بود خودم رسوندم متاسفانه 15 روز زود رفته بودم برای همین نموندم چندتا عکس گرفتم  برگشتم چون تنها هم بودم  ولی مسیر بقدری زیباست که ادم روناخوداگاه ازخود بی خود میکرد  در برگشت چنان بارونی گرفت که برف پاکن ماشین جواب نمیداد ازمنطقه بارون که رد شدم چه رنگین کمونی زده بود


دوستان برای رفتن به داماش ازمسیر لوشان به جیرنده استفاده کنید  در برگشت اگر وقت دارید ازمسیر داماش به تتکابن استفاده کنید دور میشه ولی فوق العاده زیباست


واما عکس   
وقتی تصمیمم براین شد که برگردم  سریع زنک زدم به دوستم اقای تقی خانی که با بچه ها هماهنگ بکنه که جمعه صبح بریم طالقان به کچسر


باید از حرص و آز تاراج وغارت بر حذر باشیم. انکس که دست به غارت دراز کند انسان نیست .

فقط حامل بار گرانی است وهمه اورا به دید برده خواهند نگریست


                                                                                                    کورش کبیر