بریم بگردیم

شیرین رود>مرداب الندان>ابشاراسپی او >فراخین

 بادرود فراوان

به اتفاق خانواده خودم برادرم   3تاازدوستای خوبم به همراه خانوادهاشون راهیه شیرین رود شدیم  صبحانه رو تومسیر خوردیم

 

ظهر رسیدیم شیرین رود پس از رود خونه نوردی حسابی برگشتیم نهار خوردیم رفتیم بطرف الندانپس از صرف نهار  زیر نمنم باران حدود ساعت 5 بعد از ظهر حرکت کردیم بطرف الندان باران شدید شده بود وقتی پیچیدم بسمت الندان دونفر پا برهنه دویدن سمتم ماشیناشون گیر کرده بود دراودیم لندکروز برادرم گیر کرد2 ساعت طول کشید تا در اوردم خلاصه اینکه ساعت 11 اماده شدیم برای شام چادر هارو زیر سایه بونیکه درست کرده بودن زدیم  صبح بلند شدیم نظافت کردیم صبحانه خوردیم گشتی زدیم  رفتیم بسمت تفرجگاه عباس اباد بهشهر تهار وشام رو باهم خوردیمهوای گرفته بود قصد باریدن داشت بچه ها مشغول صحبت وخوردن بودن که تصمیم گرفتم چادر مان علم کنم تا بارون نیمومده


که چطورچادر زدم تا صبح زیر بارون یک قطره هم خیس نشدیم بعد توضیح میدم

 صبح بیدار شدیم جمع کردیم راهی ابشار اس پی او شدیم اول رودخانه صبحانه صرف شد اماده شدیم برای یه افرود جانانه داخل رودخانه

برگشتیم همان جاکه صبحانه خورده بودیم نهار خوردیم تا جمع کنیم هوا تاریک شد جاده رو مه گرفته بود چش چشو نمیدید

بهر نهوی بود رسیدیم جاده اصلی بارون شدیدی می اومد رسیدیم بابلسر رفتیم خونه عموی اقای کریمی چه پذیرایی جانانه ای کردن از خانواده اقای کریمی بینهایت سپا سگزاریم

صبح هم بیدار شدیم صبحانه خوردیم راه افتادیم بسمت کرج تومسیر از مرداب فراخین دیدن کردیم

تو ی این برنامه از خانوم اقای تقی خانی که طبق همیشه خیلی زحمت کشیدن وزنداداش خودم که متحمل زحمت فراوان شدن تشکر وقدردانی میکنم


جاتون خالی چه برنامه ای بود