بریم بگردیم

عروسان چشمه شتری

                                                          بنام نامی حضرت دوست


درود بی پایان


تاریخ 92.7.24.25.26 شالو کلاه کردیم بسمت عروسان 4تا خودرو شاسی بلند ویه چنسیس که چنسیس رو توی جندق گذاشتیم پارکینگ تقسیم شدیم راه افتادیم


داخل جندق خرید کردیم بادهارو کم کردیم جندق رو بسمت روستای مصر 45کیلومت خاکی رو پیمودیم {جندق باکتون رو پر کنید}

رسیدیم جاده مصر براست رفتیم حدودا 15 کیلومتر تابلو ی عروسان بچپ رفتیم پس از پیمودن حدود 40تا50 کیلومتر میرسین به اینجا روستای عروسانپس از چرخیدن تو کوچه باغها وگرفتن عکسهایی که مشاهده کردین حرکت کردیم بسمت محمد اباد کورگز حدود 10کیلومتراین عکسو شب از پشت بام گرفتم روستایی سر سبز در دل بیابون با ادمهایی مهربون شب رو در مهمان سرای ارسون که قبلا هماهنگ شده بود موندیم 

 پس از رسیدن واستراحت کوتاه نهار حاضر شد خوردیم استراحتی کردیم  ساعت 5 غروب راهی کوه جن شدیم پیاده روی کردیم اتشی روشن کردیم در سکوت شب ساعاتی کنار اتش لذت مضاعفی بردیم مهتاب تمام صحرا او روشن کرده بود

این عکسارو زیر نور ماه گرفتم


خلاص جاتون خالی برگشتیم کمپ خوابیدیم ساعت 7 صبح برپا زدم صبحانه خوردیم ساعت 9 راه افتادیم بسمت چشمه شتری تو مسیر از رود خونه شور در دل بیابون دیدن کردیم  بحرکت خود ادامه دادیم تا رسیدیم به اینجاساعت2 هم برگشتیم کمپ نهار خوردیم رفتیم بسمت مصر روی رملها سافاری کردیم برگشتیم رفتیم بیزار چادر زدیم همانجا خوابیدیم صبح هم صبحانه خوردیم حرکت کردیم بطرف کرج ساعت 8 شب هم کرج بودیم

جای همه دوستان رو خالی کردیم


 یاد مون نره زباله هارو برگردونیم