بریم بگردیم

مرداب الندان

بنام خالق هستی

  آنانکه گذشته رابه خاطرنمی اورند.محکوم به تکراران هستند

ساری رو بطرف کیاسر ادامه مسیر بدهید نزدیک کیاسر که شدیدسمت چپتون یه پمپ بنزینه

سمت راستتون تابلوی الندان رو می بینید براست بروید به دوراهی که رسیدید سمت راست

بروید جاد خاکیست ۱۰ددقیقه دیگر میرسین واقعا زیباست

عکسارو ببینید تایید میکنید

 راستی امکانات رفاهی فقط ۲عدد دستشویی وشیراب می باشد


برای شب مانی می توانید ازچادر استفاده کنید

توجه :

اتش تانرا خاموش کنید

نظافت را رعایت کنید

اب را الوده نکنید

زباله هارو برگردونید

باطبیعت مهربان باشیم


هرگزنمی توان باادمهای کوچک کارهای بزرگ انجام داد

   

     امیداست لذت برده باشید