بریم بگردیم

میانکالهسلام

ازساری که ردشدیدمیرسیدبه نکابه سمت زاغمرزیابندرامیرابادتغییرمسیربدهیددرزاغمرزبپرسیدمیانکاله کجاست؟

۱۳مهر۹۱صبح ساعت۸به اتفاق چندتاازدوستان خوبم باماشین شخصی راه افتادیم ۳رسیدیم زاغمرز صبحانه و نهارراهم درمسیرخوردیم بعدبه اتفاق دوست خوبم به سمت ابشارچزی راه افتادیم که درمسیرتوی رودخانه گیرکردیم وبه علت معطلی زیاد واب رودخانه وتاریکی برگشتیم اینهم عکسش  
        برگشیم زاغمرز منزل دوستم ۶صبح جمعه۱۴مهر۹۱رفتیم میانکاله صبحانروهمراه تماشای پرندگان میل کردیم اینم چندتاعکس

بعدازتماشای پرندگان ۴۰کیلومترکنارتالاب ادامه مسیردادیم رسیدیم به یک جزیره که سکنه داشت

به نام اشوراده که بسیار زیبابود ویک قلعه اززمانه شوروی درانجا بود

اینم عکس یک عقاب دریایی
بعدازصرف نهارکنارمرداب واستراحت کوتاه شالوکلاه کردیم به سمت کرج ساعت ۱۰شب هم کرج

بودیم جاتون خالی بود