بریم بگردیم

چشمه عمارت

                                بنام ایزد

خودت رابشناس.انگاه شاهد سعادت دراغوشت خواهد بود

                                                                      کورش کبیر

 

به بهشر که رسیدید تقریبا خروجی شهر به سمت گرگان بپرسین

چشمه عمارت گجاست ؟ وقتی چشمتان به عمارت افتاد وتوضیحاترو

گوش کردین پی به عظمت بنا وعلم مهندسین دوران شاه عباس خوهید

برد برید ببینید اینم عکس


انشاا... لذت بردین.