بریم بگردیم

قلعه بهستان

                                                   بنام خدا

درود

زنجان رو بطرف دندی برید میرسین به سراه ماه نشان بطرف ماه نشان تغییر جهت بدهید رسیدین ماه نشان بپرسین قلعه بهستان کجاست؟

جهت اطلاع عرض شود که در ساخت این قلعه مصالح ساختمانی بکار نرفته بلکه داخل کوه به صورت شهر کنده شده البته به دلیل بی توجهی

چیز زیادی ازش نمونده عکسا رو ببینید هم عظمت بنا دستگیرتون بشه هم تو ناراحتی ما شریک بشید
به امید روزی که همه اثار باستانی این مرزوبوم بازسازی ونگهداری بشن

                                                                                                           بدرود