بریم بگردیم

طالقان


                                                 بنام یزدان پاک

هیچ زیبنده نیست که غالب ازمغلوب بیچاره تر باشد 

                                                                              کورش کبیر


جمعه 20.2.92  9صبح  با3تا ماشین راه افتادیم بسمت طالقان  تو مسیر ازیه بلندی با ماشین رفتیم بالا ویک صبحانه جانه ای خوردیم و نیم ساعتی هم موزیک گذاشتیم ودوستم خوبم اقای تقی خانی به اتفاق گروه هنر نمایی کردن که بسیار جالب بود


برگشتیم ادامه مسیر دادیم رسیدیم به گته ده  ردشدیم مسیر خاکی شد ادامه دادیم کنار ابشاری نگهداشتیم لبی تر کردیم بچها دوباره هنر نمایی کردن  راه افتادیم یه جا کنار چشمه برای نهار ایستادیم ساعت 4 شده بود نهار تموم شده بود بارون گرفت به بچها گفتم زود باشین مسیر اگه گل بشه خطر ناک میشه گوش نکردن نشستن بلال خوردن  خلاصه جمع شدن ادامه دادیم تو مسیر بهمن جاده روبسته بود خلاصه سریع برگشتیم پایین .چون مسیر گل شده با یه مکافاتی اومدیم پایین  در برگشت شاه فنر جلو ماشین من سمت راننده شکست ولی خدارو شکر نموندیم با همون وضع برگشتیم ساعت 12شب هم رسیدیم کرج


اینم عکساش
دوستان عزیز و بزرگوار طبیعت دوست حتما اشغا ها تونو برگردونید


ترس هیچ گاه یار و معین خوشبختان نبوده است

                                                                                       کورش کبیر


دوستان منتظرپیشنهادات و تماستون هستم 

                                                                          بدرود